•Установяване на текуща ситуация (структура, процеси, комуникационни канали  ресурси, визия и цели)

•Анализ и проектиране на  персонализирано решение на база текущата и желана ситуация (as-is vs to-be)

•Имплементиране на подобренията и управление на промяната

•Поддържане на подобрената ефикасност и ефективност в ежедневните дейности на компанията