• При търговски спорове – (търговци (фирми), по търговски сделки (за покупки на стоки и услуги), финансови спорове, неизпълнение на договори между юридически или физически лица и т.н.)

• При спорове в сферата на строителството (между фирми строители/надзорници/изпълнители/подизпълнители и др., некачествено строителство и/или ремонт, несвършена работа, гаранционни срокове, отстраняване на дефекти, забава или спор за качеството на изпълнението на строителството)

• При спорове за недвижими имоти (при продажба, в случаи на съсобственост, делба, право на ползване, достъп и т.н.)

Защо да изберете медиацията?