Лидерство и мениджмънт

Презентационни умения

Управление на времето

Управление на конфликти

Взимане на решения

Основи на Six Sigma

Подобряване на процеси

• Идентифициране на текущата ситуация (структура, процеси, комуникационни канали, ресурси, визия и цели)

• Анализ и изработка на решение базирано на текущата и желаната ситуации (as-is vs to-be)

• Имплементиране на промените и управление на промяната

• Поддържане на подобрената ефективност и ефикасност в ежедневните дейности на компанията

• Индивидуални менторинг сесии

• Управленски методологии и подходи

• Case-study анализ и решения

• Стратегическо планиране

Откъс от проект за наш клиент: “Бизнес трансформация и устойчив растеж”

ДЕЛЧЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД предоставя професионална медиация по следните направления:

• При търговски спорове – (търговци (фирми), по търговски сделки (за покупки на стоки и услуги), финансови спорове, неизпълнение на договори между юридически или физически лица и т.н.)

• При спорове в сферата на строителството (между фирми строители/надзорници/изпълнители/подизпълнители и др., некачествено строителство и/или ремонт, несвършена работа, гаранционни срокове, отстраняване на дефекти, забава или спор за качеството на изпълнението на строителството)

• При спорове за недвижими имоти (при продажба, в случаи на съсобственост, делба, право на ползване, достъп и т.н.)

Какво представлява медиацията?

Медиацията, като напълно доброволна и поверителна процедура, е един от способите за извънсъдебно решаване на спорове. При нея страните са равнопоставени, а ролята на медиатора е в това единствено да фасилитира преговорите между тях. Медиаторът е безпристрастен и неутрален, той не е съдия и не налага решение по спора. Съдържанието и формата на споразумение между страните се определя единствено от тях, като те имат пълен контрол върху постигнатото решение.

Какви са предимствата?

  • Евтина и бърза процедура – при нея разходите (време и пари) са значително по-ниски от средните разходи за един съдебен спор;
  • Поверителна и дискретна – казаното в процеса на медиация, не може да бъде повторено или съобщено на трета страна. Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил (изключение правят регламентираните в закона случаи!);
  • Поправя влошените или укрепва вече съществуващите ползотворни взаимоотношения – позволявайки по този начин на страните да продължат своя съвместен бизнес, работа или лични отношения;
  • Страните имат пълен контрол над процеса – за разлика от съдебното или арбитражно производство, където решенията се вземат от арбитър/съдия, тук решаващият субект са единствено страните, подпомогнати от медиатора (неутрално лице), като основата за постигане на печелившо решение са единствено техните интереси;

Кои са етапите на медиацията?

  • Свързване с медиатора – Всяка от страните по спор може да се обърне към медиатор, за да стартира процедура по медиация. Предложение за разрешаване на спора може да направи и съда.
  • Първа среща – При нея предоставяме кратка информация относно процедурата, както и споразумение за медиация, с което, подписвайки го, се съгласявате да участвате в нея.
  • Стартиране на процедурата – Провеждат, както общи, така и отделни срещи с всяка страна. Като медиатор ние информираме всяка от страните за срещите с другата страна и предоставяме онази информация от тях, за която другата страна изрично се е съгласила да бъде споделена. Отново е важно да се наблегне на това, че срещите са изцяло поверителни. Продължителността им зависи от времето, което страните могат да отделят (обикновено от 1-3 часа с почивки при необходимост)
  • Решение на спора – Ако бъде постигната договореност се подписва споразумение между страните, с което действие процедурата по медиация се прекратява (процедурата може да завърши и с частична споразумение или без спогодба).

Правни последици от постигнатото чрез медиация споразумение:

Споразумението обвързва страните за това, за което са се договорили. Страните обикновено изпълняват споразумението по своя воля, тъй като със съдействието на медиатора и постигнатото споразумение са защитени техните права и законни интереси. В случай, че е необходимо, споразумението може да бъде изпълнено принудително, след като:

– бъде потвърдено от съд или арбитраж. Това може да стане както когато медиацията е проведена по време на висящ съдебен процес – чрез включването на споразумението в съдебна или арбитражна спогодба, така и чрез започване на съдебен или арбитражен процес специално за включването му в съдебна или арбитражна спогодба

– бъде направена нотариална заверка на подписите – когато споразумението се отнася до задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. В този случай въз основа на споразумението може да бъде поискано незабавно принудително изпълнение, чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във вр. с чл. 418 от ГПК).

Процес:

Заявление за медиация;

Тарифа за процедура по медиация